• La quota es de 25€ l’any
 • Podran ingressar com a socis totes aquelles persones que col·laborin al compliment de les finalitats de l’Associaciò, sense cap classe de distinció, que sent majors de 18 anys i amb capacitat d’obrar, aixi ho manifestin expressament i siguin admesos per la Junta Directiva.
 • Podran ser socis de l’Associació les persones menors de 18 anys, amb l’autorització del representant legal.
  1. Els socis causaran baixa per alguna de les sigüens raons:

  2. Per voluntad propia.
  3. Per falta de pagament de quotes.
  4. Per comissió d’accions que perjudiquin els interessos de l’Associació, mitjançant acord d’Assamblea General Extraordinària.
  5. Per defunció.
   Els socis tenen els sigüents drets:

  1. Prendre part en les assamblees Generals amb veu i amb vot.
  2. Triar i ser triat per càrrecs directius.
  3. Proposar per escrit queantes suggeriments creen oportunes.
  4. Sol·liciar informació als òrgans directius sobre la marxa de l’Associació.
  5. Gaudir de tots els drets que com a membre de l’Associació li correspon, segons l’establert pels organismes i lleis competents i per les normes de règim interior.
   Obligacions dels socis:

  1. Participar en les activitats de l’Associació i treballar per a l’assoliment de les seves finalitats.
  2. Prestar quants serveis determinin els estatuts, les normes de régim interior i els acords dels òrgens directius.
  3. Exercir els càrrecs pels quals anés triat.
  4. Assistir a les Assamblees Generals.
  5. Satisfer les quotes que s’estableixin.
  6. Respectar els estatuts.

cheap jerseys from china